Suchointry Stufupguigest

Kulturní dědictví Vítkovických železárenPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Irena Korbelářová, Miloš MatějKniha navazuje na tituly Kulturní památky Ostravsko-karvinského revíru a Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda, vydané v ediční řadě Průmyslové dědictví. Publikace přístupnou formou (historické a současné fotografie, technologická schémata, axonometrické kresby, mapové přílohy a přehledové tabulky) vysvětluje složitost a vzájemnou provázanost celé ostravsko-karvinské aglomerace. Publikace je zaměřena na průmyslové dědictví (průmyslové objekty a technické zařízení) Vítkovických železáren a navazující tzv. sociální instituce (obytné a sociální zázemí) chráněné podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, dále také na objekty a technické zařízení ve své době významné a dnes částečně nebo zcela zaniklé. Technické zařízení reprezentuje především technologický tok: těžba uhlí – koksování – výroba surového železa – zkujňování surového železa (ocelářství) – tváření (kovárna, válcovna, válcovna trubek). Obytné a sociální zázemí pro zaměstnance, bez kterého by stabilní výroba nebyla možná, představuje průmyslové město Nové Vítkovice ve Vítkovicích a Jubilejní kolonie v Hrabůvce. Pro snadnější orientaci v historickém vývoji, technologických pojmech a místopisu je publikace členěna na kapitoly a katalogy. Kapitola Historický vývoj, včetně podkapitoly Památková ochrana a hledání nového využití, stručně charakterizuje historické souvislosti a současný stav. Kapitola Technický vývoj se snaží prostřednictvím lapidárních popisů a názorných reálných schémat vysvětlit podstatu a vývoj jednotlivých technologií využívaných ve Vítkovických železárnách. Jednotlivé kapitoly a katalogy jsou provázány formou vzájemných odkazů na kapitolu o technickém vývoji, na hesla katalogu podnikatelů a společností a na hesla kulturních památek. Katalog kulturních památek a plošné ochrany je řazen abecedně podle katastrálních území, dále typologického označení a prvního názvu (v průběhu vývoje se název obvykle několikrát měnil), případně aktuální adresy....celý text


lovk zanechává své lápoty i na místech vysloven oklivých která vak mají nesmírn zajímavou historii a moná i budoucnost Takovýmto místem. Kdo napsal knihu Kulturní ddictví Vítkovických elezáren? Autorem je Milo Matj Ludvík Tejzr Irena Korbeláová. NPÚ je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové pée. Kulturní ddictví Vítkovických elezáren Irena Korbeláová Milo Matj Ludvík Tejzr.


Kulturní Dědictví

Publikace Kulturní ddictví kladenské prmyslové aglomerace je navazuje na pedcházející knihy mapující sloité prmyslové aglomerace a jednotlivé obory vychází z osvdené struktury lenní hlavních kapitol na historické souvislosti typologický vývoj jednotlivých odvtví katalog podnikatel spoleností a osobností a katalog kulturních a. o státní památkové péi dále také na objekty a technické zaízení ve své dob významné a dnes ásten nebo zcela zaniklé. Knihu lze po domluv zakoupit té na ostravském pracoviti NPÚ ul. Kulturní ddictví brnnského vlnaského prmyslu skladem. Vzdělávací kvalifikace a pracovní výkon. Petersonův průvodce pro vysoké školy pro studenty s poruchami učení. WSU tech tabule. v ivých provozech bývalých Vítkovických elezáren se stále . Brusel Historické jádro Zlína vítkovické elezárny zámek Kynvart a Vysokou u Píbrami navrhuje ministr kultury Václav Jehlika zaadit do evropského kulturního ddictví. Sportovní agentura obchodní plán šablona. Ředitel primárního vzdělávání Bihar. Netradiní výlet s rodinou? Vylezte s prvodcem na vysokou pec Vítkovických elezáren. Technické ddictví. Kdy by byl potřebný forenzní botanik. U nás naleznete také oekávané raby eské národní banky a eské mincovny jako Technické ddictví Mosty. V roce 1991 byla ukonena tba a roku 1998 byl celek Vítkovických elezáren odstaven.

Aqa angličtina osvětlena nea.


Elektronické knihy po česku Kulturní dědictví Vítkovických železáren PDF. Jak číst a nakupovat e-knihy Irena Korbelářová, Miloš Matěj.